Menu Zamknij

CIS w Olszanicy

„Nowe szanse – lepsza przyszłość”


to projekt Gminy Olszanica realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Naczelny cel projektu to zwiększenie szans zatrudnienia do XII 2020 r u 48 osób w tym u 32 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Olszanica
poprzez reintegrację społeczną i zawodową w nowoutworzonym CIS.
Planowane efekty:
48 osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie wsparciem w programie, w tym:
27 osób będzie poszukującymi pracę po opuszczeniu programu;
12 osób po opuszczeniu programu efektywnie rozpocznie pracę;
u 17 osób wzrośnie motywacja i wiara we własne siły i możliwości, nastąpi wzrost umiejętności z zakresu komunikacji i radzenia sobie ze stresem;
33 osoby rozwinie umiejętności posługiwania się komputerem, Internetem;
u 38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nastąpi wzrost umiejętności zawodowych.
Główne zadania obejmują szeroko pojętą:
a) reintegrację społeczną prowadzoną przez psychologa, terapeutę, doradcę zawodowego, informatyka, prawnika, instruktora rękodzieła (filcowanie wełny, makrama, decupage),
b) reintegrację zawodową poprzez pracę w jednym z trzech warsztatów zawodowych (technicznym, gastronomicznym, szwalniczym) oraz w warsztatach tematycznych: kelner, barista, koralikarstwo (krywulki), haft, koronki, artystyczne wykończenie wnętrz, modelowanie krzewów, układanie kamienia. Wszyscy będą mogli uczestniczyć w warsztacie ABC Przedsiębiorczości. Dla najbardziej aktywnych przewidziane są praktyki u przedsiębiorców.

Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica prowadzić będzie 3 warsztaty zawodowe:
– techniczny,
– gastronomiczny,
– szwalniczy
w których jednorazowo uczestniczyć będzie ogółem 24 osób.

Siedziba CIS mieścić się będzie w budynku byłej szkoły w Stefkowej.

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 31.12.2020 r.
Całkowita wartość projektu pn. ”Nowe szanse- lepsza przyszłość”  to 2 794 618, 97  PLN
w tym wartość dofinansowania wynosi 2 644 618,97 PLN i obejmuje środki pochodzące
z następujących źródeł:
– ze środków europejskich w kwocie 2 375 426,12 PLN
– ze środków dotacji celowej w kwocie 269 192,85 PLN
Wkład własny Gminy Olszanica, pochodzący z Funduszu Pracy wynosi 150 000,00 PLN

 

Można już składać wnioski do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej.Wersje papierowe dostępne są w siedzibie CIS (budynek byłej szkoły w Stefkowej), w świetlicach wiejskich oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (I pietro). W załączeniu do pobrania wzór wniosku wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.  Wypełnione wnioski można złożyć bezpośrednio w siedzibie CIS w Stefkowej (budynek byłej szkoły w Stefkowej), w sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy (I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres:Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej; Stefkowa 64 38-722 Olszanica W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Chętnie pomożemy też w wypełnianiu wniosku.Marcin Marcinkowski- Kierownik CIS tel. 607038042, Alicja Marcinkowska- Koordynator Projektu tel. 536327997