Menu Zamknij

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

dotycząca informacji w postępowaniu KPA – CIS Stefkowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej reprezentowane przez Kierownika CIS z siedzibą w Stefkowej 64, 38-722 Olszanica.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem: email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223 lub listownie na adres Administratora danych osobowych.
 1. Pani/Pana Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
 • upoważnione w Centrum osoby,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lesku,
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z CIS przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych osobowych jest Centrum Intergracji Społecznej reprezentowanej przez Kierownika.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy
 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 1. Mają Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.