Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa

            Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.                                   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.         

            Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:                            http:// http://cisolszanica.pl/, która w części spełnia wymagania WCAG 2.0 Level AA. Strona nie spełnia wymagań WCAG 2.1. Level AA+

Data publikacji strony internetowej: 28-08-2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 16-07-2020 r.

            Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.                                   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych                                   z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników PDF nie są dostępne cyfrowo,
 • z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania, niektóre dokumenty mogą być zamieszczone w postaci skanów, zdjęć w formacie jpg lub w innych formatach,
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • strona nie posiada zmiany kontrastu z uwzględnieniem przejrzystości strony dla osób niedowidzących,
 • strona nie posiada możliwość zwiększenia czcionki zgodnie z protokołem A++
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

            Deklarację sporządzono dnia 25 listopada 2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

            Osoby posługujące się językiem migowym PJM (Polski Język Migowy) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne od frontu Centrum.

 1. Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu głównym do Centrum.
 2. W CIS nie ma windy.
 3. Sanitariaty nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na terenie Centrum nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

            Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia                                  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich –  www.rpo.gov.pl.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt:                                                                                                       

Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica
Stefkowa 64, 38-722 Olszanica,
Telefony: 660 724 994, 660 724 944
E-mail: biuro@cisolszanica.pl
Godziny pracy: Pn – Pt 7:00 – 15:00